ACTIEVOORWAARDEN HEINZ GRILLING: DESIGN JE EIGEN LABEL
Nederland

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V. (gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Amsterdam) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). De Actie wordt door Heinz uitgevoerd tezamen met de lokale supermarkten die de Actie aanbieden in hun filiaal. Deze Voorwaarden komen ook ten goede aan de deelnemende supermarkten en kunnen ook door de deelnemende supermarkten worden ingeroepen. Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Instagram– die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

 1. 1.1 Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.
 2. 1.2 Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.
 3. 1.3 Personen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.
 4. 1.4 Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op www.heinz.eu/privacy-notice en https://www.heinz.nl/termsofuse, zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. U heeft daar ook de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan te printen.
 5. 1.5 Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.
 6. 1.6 Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de hierboven genoemde website.
 7. 1.7 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of Instagram en is ook niet gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 2 – Gegevens

 1. 2.1 Om deel te nemen aan de Actie en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer).
 2. 2.2 U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie worden van deelname aan de Actie uitgesloten.
 3. 2.3 Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op www.heinz.eu/privacy-notice.
 4. 2.4 De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het privacy-beleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz groep.
 5. 2.5 Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:
  • a. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;
  • b. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;
  • c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen; of
  • d. om de beschikbare prijs bij de winnaar af te leveren.
 6. 2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.
 7. 2.7 U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 8 voor de contactgegevens.
 8. 2.8 Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.
 9. 2.9 Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname door personen onder de 16 (zestien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

Artikel 3 – prijs

 1. 3.1 Bij aankoop van 1 Heinz koude saus kan de consument deelnemen aan de actie waarbij er een eigen Heinz productlabel/ etiket kan worden ontworpen. Ook kan de consument een unieke Heinz productlabel gratis meenemen in de deelnemende supermarkten in Nederland (op=op).

Artikel 4 – Actie

 1. 4.1 De Actie is geldig in een deelnemende supermarkt waar een display staat die de Actie aankondigt (de “Actiedisplay”).
 2. 4.2 Deze Actie loopt van week 13 2021 tot week 27 2021 (de "Actieperiode").
 3. 4.3 De Actie wordt door Heinz aangeboden tussen 29 maart 2021 en 11 juli 2021. Supermarkten kunnen zelf bepalen of zij de Actie in hun supermarkt aanbieden en gedurende welke periode. In de deelnemende supermarkt loopt de Actie zolang de Actiedisplay op de winkelvloer staat (de "Actieperiode"). De precieze data van de Actieperiode worden door de deelnemende supermarkten bepaald en kunnen dus van supermarkt tot supermarkt verschillen. Informeer bij de supermarkt waarin u aan de Actie wenst deel te nemen naar de precieze begin- en einddatum van de Actieperiode.

  Actie 1: krijg een unieke Heinz productlabel gratis.
 4. 4.4 U kunt een unieke Heinz productlabel gratis meenemen bij aankoop van 1 Heinz saus, mits de desbetreffende supermarkt deelneemt aan deze actie. De voorraad van de Heinz productlabel is beperkt en OP=OP.

  Actie 2: ontwerp uw eigen Heinz productlabel.
 5. 4.5 Bij aankoop van 1 Heinz koude saus kunt u tevens uw eigen Heinz productlabel ontwerpen. Om deel te nemen aan deze actie, dient men naar www.heinz-promotion.nl te gaan, een foto te uploaden van uw kassabon waarin duidelijk de aankoop van 1 Heinz koude saus is te zien binnen de actieperiode.
 6. 4.6 Voor instructies van het ontwerpen van uw eigen Heinz productlabel, zie www.heinz-promotion.nl.
 7. 4.7 Na het invoeren van alle relevante gegevens wordt de gepersonaliseerde productlabel binnen 4 weken per post naar het opgegeven adres verzonden.
 8. 4.8 De Heinz productlabel word uitsluitend afgeleverd op een adres in Nederland.

Artikel 5 – Verzendkosten van de Heinz productlabel

 1. 5.1 Alle kosten die samenhangen met de productie en verzending van de Heinz productlabel worden door Heinz betaald.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. 6.1 Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.
 2. 6.2 Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:
  • a. de Prijs/Prijzen;
  • b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;
  • c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

Artikel 7 – Rechten van Heinz

 1. 7.1 Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
 2. 7.2 Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade.
 3. 7.3 De Actie en/of de Prijs mag niet gebruikt worden om:
  • a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;
  • b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;
  • c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;
  • d. de reputatie van Heinz te schaden;
  • e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

Artikel 8 – Contactgegevens

 1. 8.1Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

  H.J. Heinz B.V.
  T.a.v. Consumentenservice o.v.v. Heinz Grilling: design je eigen label
  Postbus 87118
  1080 JC Amsterdam
  Telefoonnummer: 0800-0234 888
  E-mail: consumentenservice@heinz.nl

Artikel 9 – Diversen

 1. 9.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
 2. 9.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. 9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.